<<< wstecz

Informacja z pracy Burmistrza Moniek


Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami
- od dnia 28.02.2008 r. do dnia 19.03.2008 r.


1. Rozdysponowano środki dotacji celowych na poszczególne zadania zlecone i własne przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

2. Przyjęto i uzgodniono sprawozdawczość za luty 2008 r. od jednostek budżetowych podległych Gminie.

3. Sporządzono i wprowadzono do systemu informatycznego BeSTi@ załączniki
i uchwałę budżetową na 2008 r.

4. Przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej bilans z wykonania budżetu JST
za 2007 r.

5. Wystawiono faktury za czynsze, dzierżawy i użytkowanie wieczyste za miesiąc luty i marzec 2008 r.

6. Wydano decyzję odraczającą podatek od nieruchomości dla SP ZOZ Mońki.

7. Wezwano Telekomunikację Polską S.A. do udzielenia wyjaśnień w sprawie złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości.

8. Dokonano sprawdzenia i przyjęcia 116 wniosków dot. zwrotu podatku akcyzowego.

9. W dniu 28.02.2008 r. zawarto akt notarialny ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko- Własnościową w Mońkach na sprzedaż następujących nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, z zastosowaniem 93 % bonifikaty, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki:
- Nr 570/5 o pow. 8878 m2 przy ul. Wyzwolenia,
- Nr 982/3 o pow. 3701 m2 przy ul. Tysiąclecia,
- Nr 1016/11 o pow. 6109 m2 przy ul. Wyzwolenia,
- Nr 1082/5 o pow. 2831 m2 przy ul. Gajowej,
- Nr 1693/1 o pow. 3654 m2 przy ul. Gajowej,
- Nr 1694 o pow. 6846 m2 przy ul. Gajowej,
- Nr 1148/12 o pow. 1264 m2 przy ul. Jagodowej.
Z tytułu sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 27.300,35 zł.

10. W dniu 29.02.2008 r. zawarto akt notarialny w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o pow. 174 m2 położonej we wsi Zblutowo na kwotę 350 zł.

11. W dniu 11 marca 2008 r. wydano Zarządzenie w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonych w Mońkach przy ul. M. Rataja - działka Nr 1582 o pow. 662 m2 i działka Nr 1585 o pow. 629 m2. Wykaz w/w nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszony został na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mońkach. Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w "Kurierze Porannym", wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta a także opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

12. W dniu 13 marca 2008 r. ogłoszono:
- drugi przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Waśki na sprzedaż 2 działek stanowiących mienie gminne - ogóły wiejskie, położonych we wsi Waśki. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 lutego 2008 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Ceny wywoławcze nieruchomości obniżone zostały o 30%.
- trzeci przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Lewonie na sprzedaż 4 działek stanowiących mienie gminne - ogóły wiejskie, położonych we wsi Lewonie.
Dwa przetargi na sprzedaż tych działek zakończyły się wynikiem negatywnym.
Ceny wywoławcze obniżone zostały o 50% w stosunku do pierwszego przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2008 r.

13. Przygotowano projekty uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach na sprzedaż nieruchomości będących
w użytkowaniu wieczystym,
- wyrażenia zgody na udzielenie na rzecz najemcy lokalu nr 4, położonego w Mońkach przy Al. Niepodległości 10, bonifikaty od ceny lokalu oraz pierwszej opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego.

14. Wezwano właścicieli zaniedbanych nieruchomości do ich uprzątnięcia.

15. Na bieżąco przeprowadzana jest selektywna zbiórka odpadów w miesiącach styczniu i lutym. ZGKiM zebrał 13,86 ton (szkło, papier, tektura).

16. Zlecono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
-oczyszczanie ulic gminnych o nawierzchni twardej na łączną kwotę 9 846,89zł.
Termin wykonania zlecenia określa się do dnia 28.03.2008 r.

17. Wpłynęła oferta na wykonanie konserwacji zieleni miejskiej w Mońkach na kwotę 31 775,25zł.

18. Zlecono wycinkę drzew na skwerze miejskim w Mońkach na łączną kwotę 2 472 zł.

19. Wpłynęła oferta z ZEB, została zawarta umowa na konserwację oświetlenia na terenie miasta i gminy Mońki na kwotę 2 476,60 zł brutto miesięcznie.

20. Został zorganizowany 4. przetarg nieograniczony na odłów, umieszczanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich oraz pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Mońki.

21. Odłowiono 15 sztuk psów z terenu miasta i gminy Mońki w tym 9 szczeniąt i 6 osobników dorosłych, odłowy przeprowadzono w miejscowościach:
Pyzy, Potoczyzna, Krzeczkowo, Zblutowo oraz w mieście Mońki.

22. Z dniem 15 marca zatrudniono 8 osób w ramach robót publicznych.

23. Na posiedzeniu w dniu 10 marca 2008 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 7 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia ponieważ przedsiębiorca nie uzupełnił wymaganych załączników do wniosku.

Wnioski o wydanie zezwoleń złożyli:
1) Niewodowski Walerian - sklep w Mońkach ul. Słowackiego 10
2) Niewodowski Walerian - sklep w Mońkach przy Al. Wojska Polskiego 55
3) Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w Kostrzyniu - sklep Biedronka w Mońkach ul. Strażacka 2
4) Niewodowski Wojciech - sklep w Mońkach przy ul. Gajowej 9
5) Bianco & Rosso Spółka Cywilna w Białymstoku - sklep w Mońkach przy Al. Niepodległości 2a/1
6) Jaskółka Spółka z 0.0. w Białymstoku - sklep w Mońkach przy Al. Niepodległości 4
7) PKN Orlen S.A. w Płocku - stacja paliw w Mońkach przy ul. Białostockiej 85a.

Komisja zaopiniowała pozytywnie wnioski:
1. Niewodowski Walerian - sklep w Mońkach przy ul. Słowackiego 10 (wino, wódka)
2. Jaskółka Spółka z o. o. w Białymstoku - sklep w Mońkach przy Al. Niepodległości 4
3. Bianco &Rosso Spółka Cywilna w Białymstoku - sklep w Mońkach
4. Niewodowski Wojciech – sklep w Mońkach przy ul. Gajowej 9.

24. W dniu 28.03.2008 r. zawarto umowę z Panem Julianem Połonowiczem zam. Grajewo, Osiedle Południe, na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi wewnętrznej (rolniczej) we wsi Ołdaki o długości 1,27 km, na kwotę 11 900,- zł, z terminem wykonania do dnia 30.04.2008 r.

25. W dniu 7.03.2008 r. zawarto umowę z firmą Usługi Transportowe, Roboty Ziemne i Drogowe - Stanisław Chodkiewicz, Mońki, ul. Armii Krajowej 5- na wykonywanie w roku 2008 remontu żwirem dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni żwirowej i gruntowej. Koszt dostarczenia i rozplantowania 1 tony żwiru wynosi 17,08 zł brutto.

26. W dniu 5 marca 2008 r. ogłoszono ponownie przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę:
a) ulicy Kilińskiego – długości 0,395 km,
b) parkingu przy ul. Ks. Małanicza, na powierzchni 0,25ha.

27. Z uwagi na warunki atmosferyczne, dokonano równania dróg i ulic gminnych o nawierzchni żwirowej i żużlowej o łącznej długości ok. 8,7 km, kosztem 1649,00 zł.

28. Koszt zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych, w miesiącach: styczeń i luty 2008 r. wyniósł ogółem 17669,70 zł, w tym: drogi gminne 5 273,50 zł i ulice gminne - 12 396,20 zł.

29. Złożono pisemny wniosek na dofinansowanie Programu Rozwoju Bazy Sportowej w 2008r. realizacji przedsięwzięcia: „Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mońkach, ul. Leśna 3”.

30. Spotkałem się z Ks. Dziekanem T. Horoszem w sprawie budowy parkingu przy Kościele MB Częstochowskiej i św. Kazimierza.

31. Wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Mońki.

32. Odbyłem spotkanie z kierownikiem ARiMR oraz Komendantem Policji w sprawie współpracy w zakresie problemu związanego ze złożeniem wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku o przebudowę odcinka przy ul. Białostockiej.

33. Wziąłem udział w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Promocji Podlasia i Polskiej Agencji Inwestora Zagranicznego.

34. Spotkałem się z Wojewodą Podlaskim w sprawie biura paszportowego, sądu i prokuratury w Mońkach. W imieniu mieszkańców Moniek porosiłem Wojewodę
o pomoc w zagospodarowaniu terenu przy ul. Białostockiej
(teren między torami a ulicą).

35. Przeprowadziłem wizje lokalną na drodze we wsi Moniuszeczki.

36. Podziękowałem i wręczyłem dyplomy wszystkim współorganizatorom
i uczestnikom Wielkanocnej Zbiórki Żywności.

37. Spotkałem się z kierownictwem ZGKiM oraz załogą obsługującą dowozy uczniów
do szkoły.

38. Uczestniczyłem w spotkaniu burmistrzów i wójtów z Zarządem Powiatu
w sprawie ustalenia wspólnych inwestycji drogowych.

39. Omówiłem z Komendantem Policji szczegóły co do usytuowania kamer wizyjnych w systemie monitoringu.

40. Zorganizowałem spotkanie wszystkich służb obligatoryjnie związanych z zabezpieczeniem przejazdu Tour de Pologne.

41. Spotkałem się z mieszkańcami osiedla Zachód.

42. W obecności inspektora Zdanowicza, pracownika odpowiedzialnego za wnioski
do RPO i PROW przeprowadziłem wstępne konsultacje i negocjacje z Prezesem Banku Spółdzielczego w Mońkach, co do wysokości oprocentowania gwarancji finansowych składanych aplikacji.

43. Spotkałem się z właścicielami Zakładów Mięsnych Podlasie w Mońkach.

44. Spotykałem się z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach w sprawie przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność gruntów pod budownictwem wielorodzinnym spółdzielczym.

45. Wziąłem udział w walnym zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza.

46. Spotkałem się z dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawach dotyczących akceptacji opracowanego projektu "Mońki – Brama na Biebrzę", uruchomienia Centrum Informacji Turystycznej oraz włączenia się w akcję "Jedź Łośstrożnie".

47. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podlaskiego wziąłem udział w spotkaniu samorządowym, którego tematem było omówienie programów operacyjnych województwa podlaskiego.

48. Wykonywałem inne czynności wynikające z urzędu Burmistrza, m.in.: bieżące kierowanie urzędem, spotkania z mieszkańcami i interesantami.

Opublikowano:2008-03-26 22:01:02