PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELNIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 R. PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MOŃKI
Przebudowa drogi w miejscowości Świerzbienie

Przebudowa drogi w miejscowości Rybaki

Przebudowa widowni amfiteatru w Mońkach w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.5. Rewitalizacja

Przebudowa i budowa oświetlenia drogi krajowej Nr 65

Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeczkowie

Profilowanie dróg i ulic o nawierzchni żwirowej i gruntowej oraz ścinanie poboczy równiarką na terenie Gminy Mońki w 2019 r.

Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Mońki w 2019 r.